Υποέργο 2 – Παραδοτέο 14

Τίτλος

Π14. Υπηρεσία προβολής του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος (CRIS)

 

Περιγραφή

Στόχοι της δράσης ήταν η δημιουργία Υπηρεσίας Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Εγκατάσταση και Ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS). Το παραμετροποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα που δημιουργήθηκε καθώς και η υπηρεσία CRIS λειτουργεί ως αυτόνομη πλατφόρμα η οποία διασυνδέεται και συνεργεί με τα επιμέρους Πληροφοριακά Συστήματα του Ιδρύματος (π.χ. Ιδρυματικό Καταθετήριο του ΤΕΙ). Παρέχει επίσης δυνατότητες καταγραφής και διασύνδεσης του ερευνητικού έργου στους ερευνητές του Ιδρύματος μέσω κατάλληλης διεπαφής στο Διαδίκτυο και προβάλλει τα αποτελέσματα αυτά στο Διαδίκτυο μέσα από την αντίστοιχη πύλη προβολής της κεντρικής δομής, μέσω κατάλληλης αυτοματοποιημένης διαδικασίας συλλογής των απαραίτητων μεταδεδομένων και μέσα από Ιδρυματική πύλη προβολής των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αφού ολοκληρώθηκε η Ιδρυματική Πύλη Ερευνητικής Δραστηριότητας με Υποδομή ΑΑΙ, πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή και η μετάπτωση των δεδομένων από τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα στο CRIS.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων