Υποέργο 2 – Παραδοτέο 11

Τίτλος

Π11. Μεταφορά, ενοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων & καθιερωμένων αρχείων από το τοπικό σύστημα της βιβλιοθήκης στο ενιαίο και κεντρικά εγκατεστημένο Ο.Π.Σ.Β. και παραμετροποίηση Ο.Π.Σ.Β.

 

Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά όλων των βιβλιογραφικών δεδομένων (βιβλιογραφικών εγγραφών) του τοπικού συστήματος της βιβλιοθήκης στο ενιαίο και κεντρικά εγκατεστημένο Ο.Π.Σ.Β., από τον ανάδοχο υλοποίησης του υποέργου. Η μεταφορά των δεδομένων έγινε με ακρίβεια και αφορά, εκτός από τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, και στις τοπικές πληροφορίες των αντιτύπων του υλικού (holdings).

Στη συνέχεια, το σύστημα παραμετροποιήθηκε τοπικά, σύμφωνα με τις δοκιμές και τις ανάγκες που προέκυψαν στη φάση 1. Αναλυτικότερα, παραμετροποιήθηκε το κεντρικό συνεργατικό ΟΠΣΒ με βάση τις ειδικές ανάγκες/απαιτήσεις της βιβλιοθήκης του ιδρύματος, για όλο τα φάσμα των προσφερόμενων λειτουργιών, όπως για το υποσύστημα της καταλογογράφησης (π.χ. παραμετροποίηση αντιτύπων, εκτυπωτών ταξιθετικών ετικετών και barcodes, κ.λπ.), για το υποσύστημα του δανεισμού (π.χ. καθορισμός των κανόνων δανεισμού της βιβλιοθήκης, του ωραρίου λειτουργίας κ.λπ.), για το υποσύστημα των παραγγελιών και των προσκτήσεων υλικού (π.χ. παραμετροποίηση οικονομικών στοιχείων παραγγελιών, καθορισμός προμηθευτών κ.λπ.), για το υποσύστημα της παρακολούθησης των περιοδικών εκδόσεων (π.χ. ειδική παραμετροποίηση σχετική με τα περιοδικά που διαθέτει η βιβλιοθήκη), για την αναζήτηση του υλικού από τους τελικούς χρήστες (π.χ. ειδική παραμετροποίηση του WebOpac αναζήτησης με βάση τις επιλογές και την πολιτική της βιβλιοθήκης κ.λπ.).

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης συνέβαλλε στην ενοποίηση των καθιερωμένων αρχείων του κοινού καταλόγου. Η ενοποίηση έγινε συνεργατικά από το προσωπικό των βιβλιοθηκών-μελών, σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες καταλογογράφησης, στους οποίους το προσωπικό εκπαιδεύτηκε κατά τη φάση 2. Πιο συγκεκριμένα, η ενοποίηση αφορούσε στις καθιερωμένες αποδόσεις Φυσικών Προσώπων, Συλλογικών Οργάνων, Θεματικών Επικεφαλίδων, Ομοιόμορφων Τίτλων, Σειρών και Εκδοτών.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων