Υποέργο 2 – Παραδοτέο 10

Τίτλος

Π10. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο ΟΠΣΒ και στο συνεργατικό μοντέλο λειτουργίας βιβλιοθηκών.

 

Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης στο Ο.Π.Σ.Β. και στο συνεργατικό μοντέλο λειτουργίας των βιβλιοθηκών. Ειδικότερα, το προσωπικό των βιβλιοθηκών-μελών εκπαιδεύτηκε σε θέματα τεχνικής διαχείρισης και παραμετροποιήσεων του Ο.Π.Σ.Β., καθώς και στην εφαρμογή των κοινών πολιτικών και κανόνων λειτουργίας του συνεργατικού μοντέλου (π.χ. κανόνες και τρόποι ενοποίησης καθιερωμένων αποδόσεων).

Ο ανάδοχος υλοποίησης του υποέργου, σε συνεργασία με τους καθορισμένους εκπροσώπους των βιβλιοθηκών-μελών και με την κεντρική ομάδα υποστήριξης του υποέργου, ετοίμασε το υλικό της εκπαίδευσης (έντυπο και ηλεκτρονικό), σύμφωνα και με τα πορίσματα της εμπειρίας από τη διασύνδεση του Ο.Π.Σ.Β. με τις βιβλιοθήκες, της φάσης 1. Στη συνέχεια, οι ως άνω ομάδες καθόρισαν το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης, καθώς και τα μέσα και το υλικό αξιολόγησης αυτού από τους εκπαιδευόμενους.

Το πρόγραμμα έλαβε χώρα με τη φυσική παρουσία των εμπλεκομένων και με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, κατά περίπτωση. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευόμενους και θα επαναληφθεί στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων