Υποέργο 2 – Παραδοτέο 9

Τίτλος

Π9. Απόκτηση των αδειών χρήσης από τη Βιβλιοθήκη και πρόσβαση στο συνεργατικό ΟΠΣΒ και έλεγχος λειτουργίας όλων των εφαρμογών και των υπηρεσιών του ΟΠΣΒ στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας.

 

Περιγραφή

Το επιλεγμένο ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθηκών εγκαταστάθηκε κεντρικά στην ΕΔΕΤ Α.Ε.. Ακολούθησε η διασύνδεση του Ο.Π.Σ.Β. με τις βιβλιοθήκες-μέλη, ώστε κάθε βιβλιοθήκη να αποκτήσει τα δικά της δικαιώματα πρόσβασης και να μπορεί να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ως βιβλιοθήκη-μέλος του κεντρικού συστήματος, για τις λειτουργίες του δανεισμού, των παραγγελιών, κ.λπ. Στη συνέχεια, οι καθορισμένοι εκπρόσωποι των βιβλιοθηκών-μελών, σε συνεργασία με την κεντρική ομάδα υποστήριξης του υποέργου και τον ανάδοχο υλοποίησης του υποέργου, πραγματοποίησαν ειδικούς ελέγχους και δοκιμές, ώστε να διασφαλιστεί ότι:

  • Το Ο.Π.Σ.Β. υποστηρίζει όλες τις βασικές βιβλιοθηκονομικές λειτουργίες, όπως καταλογογράφηση, κυκλοφορία υλικού (δανεισμός, ανανέωση δανεισμού, κράτηση δανεισμού, κ.λπ.), παραγγελίες, διαχείριση περιοδικών, Web αναζήτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών, κ.λπ.
  • Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο προς χρήση στην κάθε βιβλιοθήκη-μέλος μέσω διαδικτύου και μέσω συμπληρωματικών διαδικτυακών (Web) εφαρμογών (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome κ.λπ.).
  • Το Ο.Π.Σ.Β., εκτός των βασικών βιβλιοθηκονομικών και πληροφορικών προτύπων που υποστηρίζει (π.χ. πλήρης κωδικοποίηση χαρακτήρων UNICODE, δυνατότητα υποστήριξης format UNIMARC & MARC21, Z39.50, ISO 2709, κ.λπ.), παρέχει και δυνατότητα μεταφοράς και μετάπτωσης των δεδομένων σε νέες μορφές και υποδομές με βάση και τους υπό ανάπτυξη νέους διεθνείς κανόνες καταλογογράφησης, π.χ. τους RDA (Resource Description and Access).
  • Το Ο.Π.Σ.Β. προσφέρει στον τελικό χρήστη δυνατότητες πρόσβασης και αναζήτησης μέσα από τεχνολογίες WEB 2.0.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων