Υποέργο 2 – Παραδοτέο 1

Τίτλος

Π1. Παραστατικά μετακινήσεων μελών της ομάδας υλοποίησης του υποέργου προκειμένου να συνεργαστούν με αντίστοιχες ομάδες υλοποίησης υποέργων της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών Β1.

 

Περιγραφή

Η παρούσα Δράση του υποέργου περιελάμβανε τις ενέργειες που αφορούν στη μετακίνηση των μελών των ομάδων υλοποίησης (ομάδες 1,2,3) προκειμένου να συνεργαστούν με αντίστοιχες ομάδες υλοποίησης υποέργων της Οριζόντιας Δράσης Β1. Ο σκοπός των συναντήσεων ήταν να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των έργων, η διασφάλιση χρήσης κοινών κριτηρίων και προτύπων (όπου απαιτείται), η λήψη οδηγιών ή η εκπαίδευση μελών των ομάδων υλοποίησης.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων