Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», το οποίο εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζεται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5000386» που υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος.

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Βασικός στόχος της Πράξης είναι η ποιοτική αναβάθμιση, η επέκταση και η ενίσχυση των προγραμμάτων της πρακτικής άσκησης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι:

  • Οι τελειόφοιτοι φοιτητές – πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική επαφή με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν στην πράξη τις επιστημονικές τους γνώσεις και να θέσουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
  • Οι φορείς απασχόλησης, οι οποίοι πέραν της υψηλής εταιρικής ευθύνης που επιδεικνύουν, έχουν την ευκαιρία να απασχολήσουν φοιτητές με άριστο θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο ενώ παράλληλα δημιουργούν υποδομή για τις μελλοντικές τους ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Η εξάσκηση επιστημονικά καταρτισμένων στελεχών λίγο πριν από την αρχή της καριέρας τους, επιδρά θετικά στη μεταφορά σύγχρονων και αναγκαίων εξειδικευμένων τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην παραγωγική διαδικασία.
  • Τα Τμήματα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία εγκαθιδρύουν τρόπους επικοινωνίας με τους παραγωγικούς φορείς με ταυτόχρονη προβολή του επιπέδου των τελειοφοίτων τους. Το Ίδρυμα ανατροφοδοτείται με πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και προσφέρει επιπλέον μέσα για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης των αποφοίτων του.