Στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5000386», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», το οποίο εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020, συμμετέχουν τα Τμήματα:

ΤμήμαΙστότοποςΤμηματικός ΥπεύθυνοςΤηλέφωνοEmail
Διοίκησης Επιχειρήσεων Καρανάσιος Νικόλαος 23210 49309
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τσαρούχας Παναγιώτης 23510 47862
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης
& Σχεδιασμού Αντικειμένων
Παυλίδης Ιορδάνης 2310 49334
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Κύδρος Δημήτριος 23210 49268
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Παπατσώρης Αναστάσιος 23210 49345
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μισηρλής Δημήτριος  
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Παναγόπουλος Γεώργιος 23210 49325
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης Κουτσού Βενετία 23410 29876