Υποβολή Αιτήσεων:
Από Δευτέρα 27.08.2018 έως και την Πέμπτη 20.09.2018
Δείτε την σχετική ανακοίνωση  

Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 • Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη πρακτικής άσκησης εις διπλούν, μία για το Γραφείο Πρακτικής και μία για τον Φορέα Υποδοχής.
 • Έντυπα αίτησης Πρακτικής Άσκησης.
 • Αναλυτική Βαθμολογία.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Τμήμα, για την επιλογή θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις ανά Τμήμα, εντός της προθεσμίας, οι εναπομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αναλογικά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα παρακάτω:

Α. Ακαδημαϊκά Κριτήρια

 • Εξάμηνο σπουδών
  Εξάμηνο Σπουδών: 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο ≥ 13ο
  Μόρια: 100 90 80 70 65 60
 • Επιδόσεις στα μαθήματα (Βαθμός * 10 μόρια)
 • Διακρίσεις σπουδών - υποτροφίες (κάθε διάκριση σπουδών/υποτροφία * 25 μόρια)

Β. Κοινωνικά Κριτήρια

 • Άποροι γονείς, δηλαδή δικαιούχοι με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πριμοδοτούνται με 20 μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι άποροι γονείς και οι φοιτητές που είναι προστατευόμενα μέλη άπορων γονέων.
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριμοδοτούνται με 10 μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι: πρόσφυγες/παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα

Γ. Χωρίς Κριτήρια

 • ΑμεΑ
 • Μονοπρόσωπη οικογένεια με προστατευόμενα ανήλικα. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι γονείς μονοπρόσωπης οικογένειας.

Επισήμανση: Για να γίνει χρήση των παραπάνω κριτηρίων, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση.