Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5000386» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», το οποίο εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

  • Εντοπίζει θέσεις πρακτικής άσκησης για το σύνολο των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Αναπτύσσει μητρώο επιχειρήσεων που ικανοποιούν το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης.
  • Τηρεί αρχείο με στοιχεία που αφορούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος των παραγωγικών φορέων και οργανισμών για την απασχόληση φοιτητών αλλά και φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.
  • Προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έντυπα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και παρακολουθεί την πορεία της πρακτικής τους άσκησης καθ' όλη την διαρκειά της.

Συνολικά όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και δράσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των φοιτητών του Ιδρύματος, έτσι ώστε η εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης να είναι αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στεγάζεται στον 10 όροφο του Κέντρου Ερευνών, Συμβουλευτικής & Συστημάτων Πληροφορικής στο campus του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη των Σερρών.

Το ανθρώπινο δυναμικό που το πλαισιώνει και καθιστά δυνατή την ομαλή λειτουργία του, απαρτίζουν:

 

    Δαυίδ Κωνσταντίνος
Ιδρυματικός Υπεύθυνος
    23210 49157
   
       
  Αθανασάκη Βασιλική
Διοικητική Υποστήριξη
    23210 49228
   
       
  Ιωαννίδου Ευαγγελία
Διοικητική Υποστήριξη
    23210 49373
   
       
  Δήμου Παράσχου Σωκράτης
Τεχνική Υποστήριξη
    23210 49374