Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ιδρυτικού Νόμου 1404/83 και το Προεδρικό Διάταγμα 174/85, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί μέρος των σπουδών στα ΤΕΙ που περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Είναι υποχρεωτική.
 • Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.
 • Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο) ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας.
 • Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
 • Εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του Τμήματος του φοιτητή και από την επιχείρηση και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.
 • Είναι θεσμική και αποδεικνύεται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ.
 • Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των σπουδών.

Η πρακτική άσκηση καλείται να συμπληρώσει τις παρεχόμενες από το ΤΕΙ θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, με την ενάσκηση των φοιτητών σε απόλυτα παραγωγικά εργασιακά περιβάλλοντα. Με την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης τελειοποιούνται οι γνώσεις εφαρμογής και ολοκληρώνεται η διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών στην εργασία, μέσω της απόκτησης ετοιμότητας προς συμμετοχή στην κοινωνική οικονομία.

Νομοθετικό Πλαίσιο για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης

Άρθρο 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ 56/τ.Α /28-4-83)
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 για την «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθιερώνεται, για πρώτη φορά η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών. Επίσης αναφέρεται η υποχρέωση του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην απασχόληση ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ και γίνεται σύντομη αναφορά στη διαδικασία θεσμοθέτησης θέσεων πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα.

Άρθρο 24 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α /24-11-83)
Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.

Προεδρικό Διάταγμα 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α /8-5-84)
Στους φοιτητές των ΤΕΙ σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Προεδρικό Διάταγμα 174/85 (ΦΕΚ 59/τ.Α /29-3-85)
Με το Π.Δ. 174/85 για την «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των ΤΕΙ», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης.
Πιο συγκεκριμένα:

 • καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε έξι ημερολογιακούς μήνες,
 • θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα,
 • θεσμοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης σε κάθε Τμήμα,
 • καθιερώνεται η εποπτεία της πρακτικής άσκησης, τόσο από τον φορέα απασχόλησης όσο και από το Τμήμα,
 • καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών,
 • αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και τέλος
 • γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από τους ασκούμενους φοιτητές.

Άρθρο 71 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α /30-9-85)
Σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 71 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάζεις», το ύψος της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθώς και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού. Η αποζημίωση δε αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-86
Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-1-86 του του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, αφενός μεν καθιερώνονται δύο συγκεκριμένες περίοδοι πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα, αφετέρου τονίζεται η σπουδαιότητα αλλά και η σημασία της πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα.

Εγκύκλιος Ε5/1258/27-3-86
Σε εφαρμογή της παρ. 4β του άρθρου 71 του Ν. 1566/85 και επειδή το σύνολο σχεδόν του δημόσιου τομέα συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, με τη θεσμοθέτηση θέσεων, εκδόθηκε η Ε5/1258/27-3-86 γενική Διυπουργική Απόφαση, με την οποία το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων δραχμών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και πάλι ότι η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε καμιά άλλη κράτηση.

ΚΥΑ Ε5/1303/10-4-86
Με την ΚΥΑ Ε5/1303/10-4-86 καθιερώνεται και παρέχεται, πέρα από την προαναφερόμενη περίθαλψη, ασφάλιση των φοιτητών κατά το χρόνο που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, κατά κινδύνου ατυχήματος.

Εγκύκλιος Ε5/1797/14-4-86   Εγκύκλιος Ε5/4825/16-7-86
Σύμφωνα με τις Ε5/1797/86 και Ε5/4825/86 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας ορίζονται, το ύψος της αποζημίωσης των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών ΤΕΙ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η επιχορήγηση  των επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ, οι επί μέρους ρυθμίσεις για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.

Εγκύκλιος αριθμ. 100/124/29-5-86
Σε εφαρμογή της ΚΥΑ Ε5/1303/10-4-86 εκδόθηκε η εγκύκλιος αριθμ. 100/124/29-5-86 από τη Διοίκηση του ΙΚΑ η οποία εξειδικεύει την διαδικασία ασφάλισης κατά επαγγελματικού κινδύνου των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών.

Εγκύκλιος 94200/5-8-86    Εγκύκλιος 96478/1-10-86
Με την έκδοση των Εγκυκλίων 94200/5-8-86 και 96478/1-10-86 από τον ΟΑΕΔ καθορίζονται οι δικαιούχοι και η διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων που απασχολούν πρακτικά ασκούμενους φοιτητές ΤΕΙ.

Εγκύκλιος Ε5/8711/10-12-86
Με τo έγγραφo Ε5/8711/10-12-86 παρέχονται διευκρινίσεις, σε ορισμένα θέματα για την αποζημίωση των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών στο δημόσιο τομέα, για τα οποία προέκυψαν ερωτήματα στην πράξη.

Εγκύκλιος Ε5/3196/14-5-87
Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/3196/10-5-87 δίδονται πρόσθετες διευκρινίσεις, γίνονται επισημάνσεις και αναλύονται επί μέρους ζητήματα εφαρμογής της πρακτικής άσκησης, μετά από την εμπειρία των δυο πρώτων εξαμηνιαίων προγραμμάτων, 1/4/86 - 30/9/86 και 1/10/86 -31/3/87.

Εγκύκλιος Ε5/4967/30-6-87
Με τo έγγραφo Ε5/4967/30-6-87 παρέχονται διευκρινίσεις, σε ορισμένα θέματα για την αποζημίωση των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών στο δημόσιο τομέα, για τα οποία προέκυψαν ερωτήματα στην πράξη.

Υπουργική Απόφαση με αρ. 2/50514/0022/2002 (ΦΕΚ 1254/τ.Β /25-9-02)
Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.