Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο του Ιδρύματος με σκοπό την ανάπτυξη και σταδιακή εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων από το Ίδρυμα υπηρεσιών, κατά τα πρότυπα της «Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.).

Οι κύριοι στόχοι του οργάνου αυτού είναι:

 • Η ανάπτυξη και υιοθέτηση προτύπων και διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων από το Ίδρυμα προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και λοιπών υπηρεσιών
 • Η προετοιμασία και υποστήριξη κάθε Τμήματος και του Ιδρύματος συνολικά για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγησή τους και πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ και το υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 3374/2005 περί διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση
 • Η διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων Συγκεντρωτικών Στοιχείων και των λοιπών στοιχείων Αξιολόγησης
 • Η οργάνωση και εκσυγχρονισμός της διοικητικής λειτουργίας κάθε Τμήματος και του Ιδρύματος συνολικά (διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκη, δικτυακές Υπηρεσίες, γραφείο διασύνδεσης, γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αθλητικοί χώροι, σπουδαστική μέριμνα, κ.ά.), ως αποτέλεσμα οργανωτικών παρεμβάσεων και προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Η εκπόνηση ερευνών μεταξύ αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.λ.π. και φροντίδα για τη διαρκή βελτίωση και εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ιδρύματος και στη σύνθεσή της μετέχουν τρία μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), ένας κοινός εκπρόσωπος του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών, που ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς. Η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθορίζονται με σχετική απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου του ιδρύματος.

Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στεγάζεται στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και λειτουργεί από τις αρχές του 2011 στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Σερρών», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Σ.Γ. Δημητριάδης.

Σύμφωνα με την με ΑΠ 86/10/27.2.2014  απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την με αριθ. 6/23.9.2014 απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, συγκροτήθηκε η  Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος ως εξής:

 1. Γεώργιος Μαγούλιος,  Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Αναπληρωτής Προέδρου, ως Πρόεδρος.
 2. Δαυϊδ Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
 3. Καζαρλής Σπυρίδων, Καθηγητής του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.
 4. Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 5. Μαντζάρης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
 6. Μουρατίδης Ερρίκος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ.
 7. Ένας (1) εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού.
 8. Ένας (1) εκπρόσωπος εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ.
 9. Δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, (ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένα εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την ιστοσελίδα του γραφείου http://modip.teicm.gr

Πρόεδρος

Μαγούλιος Γεώργιος
Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49102
Email: magulios@teicm.gr

Μέλη

Δαυϊδ Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49143, 49157
Email: david@teiser.gr

Καζαρλής Σπυρίδωνας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49343
Email: kazarlis@teiser.gr

Κεχρής Ευάγγελος
Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49131
Email: kehris@teiser.gr

Μαντζάρη Ιωάννης
Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49130
Email: mantzaris@teiser.gr

Μουρατίδη Ερρίκος
Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49319
Email: erik@teiser.gr

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Δρογαλάς Γεώργιος
Οργανωτική και Διοικητική υποστήριξη
Email: gdrogalas@teiser.gr

Δημητρίου Στυλιανός
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εφαρμογών
Email: sdimitr@teiser.gr

Καλαϊτζής Βασίλειος
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εφαρμογών
Email: kalaitz@teiser.gr

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Κτήριο πολλαπλών χρήσεων, 1ος όροφος
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Τηλ.: +30 23210 49249
Email: modip@teiser.gr

Ιστοσελίδα ΜΟ.ΔΙ.Π.

Sitemap

Κορυφή σελίδας