Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 36 ΦΕΚ 30 / 6-2-2004 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Λειτουργεί από το 2005 με τη συλλογική δραστηριοποίηση των μελών του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, έτσι όπως σχηματίστηκε κατόπιν επιλογής από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Σερρών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας των Σερρών.

Τα μέλη έχουν επιλεγεί ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κρίση του Συμβουλίου του ΤΕΙ (το οποίο είναι το αντίστοιχο του Πρυτανικού Συμβουλίου), με βάση τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, που είναι μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Στόχοι της ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών είναι κυρίως:

 • Να προωθεί την τεχνολογία αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
 • Να δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες της ευρύτερης περιοχής να προβαίνουν σε ερευνητικές δραστηριότητες στον τόπο τους.
 • Να διαμορφώσει μία νοοτροπία που να στρέφει τα ενδιαφέροντα των επιχειρήσεων και των φορέων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στην έρευνα και την καινοτομία.
 • Να διευκολύνει την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων με την ανάληψη ερευνητικών έργων για λογαριασμό τους, χωρίς να χρειάζεται να προστρέχουν σε άλλες περιοχές.
 • Να δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του εκπαιδευτικού – ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΙ να διεξάγουν έρευνα που να αξιοποιεί τις υποδομές του ΤΕΙ, χρήσιμες για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εκπαίδευση.
 • Να συνεισφέρει ενεργά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της «επιστημονικής περιοχής» των Σερρών.

Σκοποί του ΚΤΕ

 • Να εκπονεί μελέτες και ερευνητικά προγράμματα.
 • Nα έχει τη δυνατότητα να παράγει τεχνολογικά προϊόντα.
 • Να διαπραγματεύεται τη διάθεση των  πνευματικών δικαιωμάτων των τεχνολογικών προϊόντων σε επιχειρήσεις και φορείς του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των μονάδων της περιφέρειας.
 • Να συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα εσωτερικού και εξωτερικού, εκπονώντας ερευνητικά προγράμματα.
 • Να ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις των τοπικών φορέων και να συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό της τεχνολογικής ανάπτυξης της περιοχής.

Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας

 • Σχεδιασμού και κατασκευής Μηχανολογικών Συστημάτων
 • Σχεδιασμού και κατασκευής Ενεργειακών Συστημάτων
 • Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Νέων Υλικών
 • Αντισεισμικής Τεχνολογίας
 • Οργάνωσης – Διοίκησης και Ανάπτυξης μέσω Διαδικτύου
 • Περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Γεωγραφικών Συστημάτων και Πληροφοριών

Ιστοσελίδα Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών
 

Sitemap

Κορυφή σελίδας