Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εκτύπωση

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Ζ

Θεωρητικό μέρος

Εργαστηριακό μέρος

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διδάσκεται αρχικά ο προγραμματισμός γραφικών και προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. Ακολούθως  υλοποιούνται τεχνικές και αλγόριθμοι του θεωρητικού μέρους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασική Βιβλιογραφία:

Digital Image Processing

R. C. Gonzelez, R.Woods

Addision – Wesley Publishing Company

ISBN: 0-201-50803-6

‘Handbook of Image and Video Processing’

AL BOVIK

ACADEMIC PRESS

ISBN: 0-12-119790

‘ALGORITHMS FOR IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION’

J.R.Rarker

John Wiley & Sons, Inc.

ISBN: 0-471-14056-2