Κύριο αντικείμενο : ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής για την επίλυση του προβλήματος της αυτόματης και βέλτιστης κατάρτισης του ωρολογίου προγράμματος σπουδών και εξετάσεων για εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), και η ενσωμάτωσή τους σε μία ολοκληρωμένη εφαρμογή με δυνατότητες χρήσης μέσω διαδικτύου. Στόχοι : έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής για την αυτόματη αναζήτηση βέλτιστων λύσεων σε συνδυαστικά προβλήματα χρονικού προγραμματισμού με εφαρμογή σε προβλήματα ωρολόγιου προγράμματος σπουδών και εξετάσεων. Ενσωμάτωση των μεθόδων σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού. Δοκιμή αποτελεσματικότητας σε ιδρύματα της χώρας και σύγκριση με υπάρχοντα ωρολόγια προγράμματα. Πιλοτική εφαρμογή στα Τ.Ε.Ι. Σερρών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Τμήμα Ηλ/γων Μηχ/κών του Α.Π.Θ.. Ωφέλεια : αυτόματη και βέλτιστη κατάρτιση ωρολόγιων προγραμμάτων, με βάση κριτήρια βελτιστοποίησης και περιορισμούς για καθηγητές, μαθήματα, αίθουσες και ώρες διδασκαλίας για μεγάλα ιδρύματα (ΑΕΙ κ ΤΕΙ). Δυνατότητα εφαρμογής και σε σχολεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης. Συσσώρευση εμπειρίας στην επίλυση δύσκολων συνδυαστικών προβλημάτων στη βιομηχανία τις τηλεπικοινωνίες τις μεταφορές κ.λ.π.

 

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ(pdf)

Π.Ε.1

Ανάπτυξη μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής για την βέλτιστη επίλυση προβλημάτων ωρολόγιου προγ/τος σπουδών / εξετάσεων και εφαρμογή σε προβλήματα δοκιμών

                   Προβλεπόμενες εκθέσεις.

 

                     Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια ή workshops.

1a      Δημοσίευση εργασίας : S. Kazarlis, V. Petridis and P. Fragkou, “Solving University Timetabling Problems Using Advanced Genetic Algorithms,” Proceedings of the 5th International Conference on Technology and Automation (ICTA'05), Thessaloniki, Greece, 15-16 Oct, 2005, pp. 131-136.

1b      Δημοσίευση εργασίας :Spyros A. Kazarlis, “Constraint Handling Methods in Genetic Algorithms”, Proceedings of the 11th PANHELLENIC CONFERENCE IN INFORMATICS (PCI 2007), MAY 18-20, 2007, University of Patras, Patras, Greece, Vol. A, pp. 591-606., όπου γίνεται συγκριτική αξιολόγησή τους με μεθόδους της βιβλιογραφίας.

1c      Βιβλιογραφική Αναφορά για Μεθόδους Επίλυσης Προβλημάτων Ωρολόγιου Προγράμματος (Χ.Στρουθόπουλος) (και σε CD)

1d      Δείγμα βιβλιογραφικής εργασίας που αποδελτιώνει ήδη εφαρμοσμένες μεθόδους αυτόματης παραγωγής ωρολόγιων προγραμμάτων : A. Schaerf, “A Survey of Automated Timetabling,” Artificial Intelligence Review, vol 13 (2), 1999, 87-127.

1e      «Αυτοματοποιημένη δημιουργία προγραμμάτων εξεταστικής περιόδου με Εξελικτικούς Αλγόριθμους», (επιστημονική αναφορά Π. Αδαμίδη),

1f       Αναφορά προόδου εργασιών σχετικά με το επιστημονικό μέρος που αφορά τους Εξελικτικούς Αλγορίθμους, την κωδικοποίηση του προβλήματος, την συγκεκριμένη μέθοδο βελτιστοποίησης που χρησιμοποιείται, τις παραμέτρους της μεθόδου που πρέπει να ρυθμιστούν πειραματικά και τα αποτελέσματα των πειραμάτων (Σ. Καζαρλή) 

                    Προετοιμασία των εργαλείων βελτιστοποίησης για ενσωμάτωση στο ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού (ΠΕ3).

1g        Πλατφόρμα εκτέλεσης Γενετικών Αλγορίθμων (Σ. Καζαρλής, Χ. Αλατάς)

Π.Ε.2

Συλλογή πραγματικών δεδομένων και ρύθμιση των μεθόδων για βέλτιστη επίλυση πραγματικών προβλημάτων

                     Προβλεπόμενες εκθέσεις.

 

                   Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, και συνέδρια/workshops.

 2a      Δημοσίευση εργασίας : S. Kazarlis, “Combinatorial Hill Climbing Using Micro-Genetic Algorithms”, Proceedings of the CISSE 2006 International Conference on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering, Dec 4-14 2006.

2b      Δημοσίευση εργασίας : Σ. Καζαρλής, Β. Πετρίδης, Π. Αδαμίδης, Π. Φράγκου, Μ. Σαββόπουλος, “Βέλτιστη  Παραγωγή Ωρολόγιων Προγραμμάτων με χρήση μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής”, Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΑΘΗΝΑ, Αρ.Εργ.Β-30, Συνεδρία Β-5, Σελ. 69, 16-18 Μαΐου 2007

                     Κατασκευή μοντέλων για περιγραφή πραγματικών προβλημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού (ΠΕ3).

 2c      Λίστα με τους στόχους βελτιστοποίησης και τους περιορισμούς που περιγράφουν με γενικό τρόπο προβλήματα ωρολόγιων προγραμμάτων. (Σ. Καζαρλή)

2d      Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα Τμήματος Πληρ/κής & Επικ/νιών, ΤΕΙ Σερρών για πιλοτική εφαρμογή (Χ. Στρουθόπουλος, Π. Φράγκου)

2e      Κωδικοποίηση της ανθρώπινης λύσης γι’ αυτό το ωρολόγιο πρόγραμμα (Π. Φράγκου)

2f       Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα Τμήματος Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για πιλοτική εφαρμογή (Π. Αδαμίδης)

2g      Κωδικοποίηση της ανθρώπινης λύσης γι’ αυτό το ωρολόγιο πρόγραμμα (Π. Αδαμίδης)

2h      Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα ΤΗΜΜΥ Α.Π.Θ. για πιλοτική εφαρμογή (Β. Πετρίδης, Π. Φράγκου)

2i       Κωδικοποίηση της ανθρώπινης λύσης για το πιλοτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του ΤΗΜΜΥ Α.Π.Θ. (Π. Φράγκου)

2j       Νέο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα Τμήματος Πληρ/κής & Επικ/νιών, ΤΕΙ Σερρών, με βάση το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, για πιλοτική εφαρμογή (Μ. Σαββόπουλος)

2k      Κωδικοποίηση της ανθρώπινης λύσης για το νέο πιλοτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος. (Μ. Σαββόπουλος)

                     Βελτιστοποίηση μεθόδων.

 2l         Αποτελέσματα εκτενών πειραματικών δοκιμών (Π. Φράγκου, Μ. Σαββόπουλος)

Π.Ε.3

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πακέτου λογισμικού με δυνατότητα χρήσης μέσω διαδικτύου

                   Προβλεπόμενες εκθέσεις.

 

                    Το ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού.

3a      Μελέτη της δικτυακής υποδομής του ΤΕΙ Σερρών με προτάσεις για την σωστή ανάπτυξη εγκατάσταση και λειτουργία του διαδικτυακού τμήματος της εφαρμογής. (Κ. Χειλάς)

3b      Κατάρτιση Προδιαγραφών Αυτόνομου Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων. (Ε.Ούτσιος,  Χ. Αλατάς)

3c      Κατάρτιση Προδιαγραφών Λογισμικού Διαδικτυακής Διεπαφής και Βάσεων Δεδομένων. (Ε.Ούτσιος, Μ. Πετρέλλης)

3d      Η προσαρμογή της πλατφόρμας Γενετικών Αλγορίθμων που αναπτύχθηκε στο ΠΕ1, και εξελίχθηκε στο ΠΕ2, έτσι ώστε να μπορέσει ως αυτόνομος κώδικας να ενσωματωθεί στην ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού του ΠΕ3 (σε CD)

3e      Ολοκλήρωση του πακέτου Αυτόνομου Λογισμικού που αποτελεί μία παραθυρική εφαρμογή και επιτρέπει την καταχώρηση και τήρηση στοιχείων προβλημάτων ωρολόγιου προγράμματος, καθώς και την επίλυσή τους με χρήση των μεθόδων που αναπτύχθηκαν στα ΠΕ1 και ΠΕ2. 

                    Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια/workshops.

3f       Δημοσίευση εργασίας : Panagiotis Adamidis, Michail Vrettas, Spyros Kazarlis, “Exam Timetabling with Parallel Evolutionary Algorithms: Comparison of Different Selection Methods”, Proceedings of the 22nd European Conference on Operational Research, EURO XXII, Prague, July 8-11, 2007, Session TC-21, p.140.

Π.Ε.4

Πιλοτική δοκιμή στο ΤΕΙ Σερρών, στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, και στο Τμ. Ηλ/γων Μηχ/κών του Α.Π.Θ.

                     Προβλεπόμενες εκθέσεις.

 

                    Αναφορές αξιοπιστίας, ευχρηστίας, αποτελεσματικότητας και χρησιμότητας του λογισμικού και των μεθόδων που ενσωματώνει.

4a      Τα αποτελέσματα εφαρμογής του λογισμικού σε προβλήματα ωρολόγιων προγραμμάτων στο ΤΕΙ Σερρών, στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στο Α.Π.Θ.

4b      Τα απαντημένα ερωτηματολόγια που των μελών ΔΕΠ και ΕΠ των ιδρυμάτων που αφορούν την αξιοπιστία, την ευχρηστία την αποτελεσματικότητα και την χρησιμότητα του λογισμικού και των μεθόδων που ενσωματώνει.

4c      Αναφορά που συνοψίζει τις απαντήσεις των μελών ΕΠ και ΔΕΠ και τελικά συμπεράσματα.

                     Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια/workshops.

4d      Δημοσίευση εργασίας : Spyros Kazarlis, Vassilios Petridis, Panagiotis Adamidis, Paulina Fragkou, “Evolutionary Timetabling with a Priority-Based Indirect Representation”, Proceedings of the 22nd European Conference on Operational Research, EURO XXII, Prague, July 8-11, 2007, Session TC-21, p.140.

 

 

1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

S. Kazarlis, V. Petridis and P. Fragkou, “Solving University Timetabling Problems Using Advanced Genetic Algorithms,” Proceedings of the 5th International Conference on Technology and Automation (ICTA'05), Thessaloniki, Greece, 15-16 Oct, 2005, pp. 131-136.

2η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

S. Kazarlis, “Combinatorial Hill Climbing Using Micro-Genetic Algorithms”, Proceedings of the CISSE 2006 International Conference on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering, Dec 4-14 2006.

3η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Spyros A. Kazarlis, “Constraint Handling Methods in Genetic Algorithms”, Proceedings of the 11th PANHELLENIC CONFERENCE IN INFORMATICS (PCI 2007), MAY 18-20, 2007, University of Patras, Patras, Greece, Vol. A, pp. 591-606.

4η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σ. Καζαρλής, Β. Πετρίδης, Π. Αδαμίδης, Π. Φράγκου, Μ. Σαββόπουλος, “Βέλτιστη  Παραγωγή Ωρολόγιων Προγραμμάτων με χρήση μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής”, Πρακτικά του 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΑΘΗΝΑ, Αρ.Εργ.Β-30, Συνεδρία Β-5, Σελ. 69, 16-18 Μαΐου 2007

5η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Spyros Kazarlis, Vassilios Petridis, Panagiotis Adamidis, Paulina Fragkou, “Evolutionary Timetabling with a Priority-Based Indirect Representation”, Proceedings of the 22nd European Conference on Operational Research, EURO XXII, Prague, July 8-11, 2007, Session TC-21, p.140.

6η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Panagiotis Adamidis, Michail Vrettas, Spyros Kazarlis, “Exam Timetabling with Parallel Evolutionary Algorithms: Comparison of Different Selection Methods”, Proceedings of the 22nd European Conference on Operational Research, EURO XXII, Prague, July 8-11, 2007, Session TC-21, p.140.